Đang xem Chưa đầy 6 tháng, dòng Redmi Note 7 của Xiaomi đã đạt doanh số 15 triệu chiếc

Chưa đầy 6 tháng, dòng Redmi Note 7 của Xiaomi đã đạt doanh số 15 triệu chiếc

Video News
Mutex / Theo https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1jPLUKBUMkg%3Ffbclid%3DIwAR3kWPNPiCqhzcVIYbLXNDCjiVPBIH9tozHHpSUryOQqGJsXDH84X3nC4ss&h=AT21T4o1sEAqTzaEBH5DH0QezN_iJ_6g1RAgHT1U8r6-b8tf-_Mk15dNf
Dòng sản phẩm này của Xiaomi hấp dẫn người dùng nhờ thiết kế ổn, cấu hình cao so với mức giá.
Có thể bạn quan tâm