Đang xem Con người sẽ tiến hóa như thế nào trong 1000 năm nữa?

Con người sẽ tiến hóa như thế nào trong 1000 năm nữa?

Con người giờ vẫn đang tién hóa. Quá trình ấy sẽ không bao giờ dừng lại.
Có thể bạn quan tâm