Đang xem Running Man: Ji Suk Jin bị Kim Jong Kook đánh bằng búa hơi

Running Man: Ji Suk Jin bị Kim Jong Kook đánh bằng búa hơi

Đang yên đang lành lại đi "gây sự" với Kim Jong Kook, Ji Suk Jin nhận ngay cái kết đắng!
Có thể bạn quan tâm