Đang xem Sẽ có khoảng 1 tỷ người trên thế giới chắc chắn không mua iPhone 11 Pro và Pro Max dù mê Apple đến cỡ nào

Sẽ có khoảng 1 tỷ người trên thế giới chắc chắn không mua iPhone 11 Pro và Pro Max dù mê Apple đến cỡ nào

Video News
Mutex / Theo https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_-dG_4Vba7Q%3Ffbclid%3DIwAR0tqKwiUZ5MTqT613H-IHK_rngIonVyREgyYA92Y_QieKHh9ox7rdpEJyI&h=AT3tDwP0pEQU1M8q-4DEZkKZszrS_VJZ7WvKUkbzAg0Ewm7UgZeiYof_K
Nguyên nhân là vì cụm 3 camera đằng sau của dòng điện thoại mới này khiến nhiều người... muốn phát bệnh.
Có thể bạn quan tâm