Cuộc sống người dân Tứ Liên đảo lộn do nước ngập sâu