FLC Thanh Hóa, SLNA, Bùi Tiến Dũng, V. League 2018