nhưng đặt giữa tình cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành