Ông Trương Gia Bình đi thăm đời sống sinh viên - Ảnh: ST