Đang xem "Bạn không thân" đột nhiên mời cưới, bạn có đi không?

"Bạn không thân" đột nhiên mời cưới, bạn có đi không?

Có một kiểu hoang mang còn đau ví tốn tiền hơn cả thấy bạn bè lũ lượt kết hôn, đó là đang yên đang lành thì tự nhiên một người bạn - không - thân - lắm nhảy vào mời cưới. Ồ quao, làm gì bây giờ?
Có thể bạn quan tâm