Phức tạp hóa #7: Nghịch lý Epimenides

Nếu Pinocchio nói "Mũi của tôi sẽ dài ra" thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Có thể bạn quan tâm