Alo, khoẻ không? Đang làm gì thế?

Alo, khoẻ không? Đang làm gì thế?