Hít drama, thở ra scandal

Hít drama, thở ra scandal