Đang xem Tranh chấp tại Trung Nguyên, ông Vũ khẳng định "Cái gì của Qua là của Qua, đó là ý trời"

Tranh chấp tại Trung Nguyên, ông Vũ khẳng định "Cái gì của Qua là của Qua, đó là ý trời"

"Qua chỉ mong cho nó xong mau đi, Trung Nguyên phải là của Qua. Cái gì của Qua là của Qua, đó là ý trời, không có giành được".
Có thể bạn quan tâm