Diễn viên Hữu Tín có thể đối diện hình phạt nào?

Qua làm việc, diễn viên Hữu Tín khai số ma tuý được mua để sử dụng trước đó nhưng còn dư. Sau khi nhóm bạn tới căn hộ chơi, nhóm đã lấy ra cùng nhau thác loạn tiệc ma tuý.
Có thể bạn quan tâm