Mày không uống là khinh anh!', thứ "văn hóa" mu muội đáng khinh

Video News
Mutex / Mutex
Nói không với rượu bia khi lái xe. Vì đằng sau tay lái, đằng sau những chén rượu liên hoan không hồi kết là mạng sống của nhiều người và của cả gia đình bạn.
Có thể bạn quan tâm