Đang xem "Nhĩ Khang" Châu Kiệt sau khi thú nhận từng cưỡng hôn Lâm Tâm Như ở Hoàn Châu Cách Cách lại lật mặt mắng netizen vì bênh Lâm Tâm Như

"Nhĩ Khang" Châu Kiệt sau khi thú nhận từng cưỡng hôn Lâm Tâm Như ở Hoàn Châu Cách Cách lại lật mặt mắng netizen vì bênh Lâm Tâm Như

Chàng "Nhĩ Khang" Châu Kiệt của Hoàn Châu Cách Cách lại "phát điên" rồi!
Có thể bạn quan tâm